Blog > Komentarze do wpisu
13.Sądy szczególne, administracyjne i polubowne w Polsce,

a)      Sądy szczególne - należą do nich obecnie jedynie sądy wojskowe. Sprawują one wymiar sprawiedliwości jedynie w sprawach karnych w stosunku do osób wojskowych.

b)      Sądy administracyjne  -  ich zadaniem jest:

1)       kontrolowanie legalności decyzji organów administracji publicznej / państwowej i samorządowej

2)      rozstrzyganie sporów kompetencyjnych miedzy tymi organami.

  • System sądów adm. tworzą Naczelny Sąd Administracyjny NSA oraz wojewódzkie sądy administracyjne. NSA jest sądem odwoławczym od orzeczeń sądów wojewódzkich. Sędziów sadów adm. powołuje Prezydent na wniosek Krajowej Rady sądownictwa.
  • Na czele NSA stoi prezes powoływany przez Prezydenta. NSA dzieli się na trzy izby:

1)    Izbę Finansową

2)   Izbę Gospodarczą,

3)     Izbę Ogólno administracyjną.

Przedmiotem kontroli sądu jest legalność decyzji adm., czyli ich zgodność z prawem. Sąd nie określa merytorycznej trafności decyzji. Sąd może uchylić decyzje, jeśli jest ona niezgodna z prawem.

  • NSA bada również legalność aktów normatywnych, na których oparta była zaskarżona decyzja. Przykład: czy rozporządzenie ministra na podstawie którego wydane była decyzja, samo jest zgodne z ustawą? Jest to pośrednia kontrola prawotwórczej działalności rządu.

c)  Sądy polubowne

  • Nie są to sądy państwowe ani stałe. Są powoływane przez umowę stron w celu
    rozstrzygnięcia sporu majątkowego i gospodarczego. Każda ze stron desygnuje jednego arbitra, ci zaś powołują superarbitra, który jest przewodniczącym sądu. Sąd polubowny nie ma obowiązku kierowania się przepisami prawa. Rozstrzygnięcia mogą być oparte na zasadach słuszności, poczucia sprawiedliwości, zdrowego rozsądku itp.
  • Wyroki sadu polubownego podlegają wykonaniu na równi z wyrokami sadów powszechnych w drodze egzekucji prowadzonej przez komornika.
środa, 03 czerwca 2009, rint

Polecane wpisy