Blog > Komentarze do wpisu
12.Sądy powszechne w Polsce,

Są podstawowym rodzajem sądów, najważniejszym ogniwem wymiaru sprawiedliwości w Polsce. Do SP należą S rejonowe, S. okręgowe, S. apelacyjne.

Sądy rejonowe obejmują swoim działaniem kilka jednostek podziału terytorialnego kraju [gmina miasto, dzielnica] rozpatrują sprawy: cywilne, karne, gospodarcze , z zakresu ubezpieczeń społecznych i wynikające ze stosunku pracy[wynagrodzenie, zalęgły urlop]

Sądy okręgowe są zarówno sądami pierwszej instancji jak i sądami odwoławczymi od wyroków S rejonowych. Do nich kompetencji jako sądu pierwszej instancji należą następujące sprawy cywilne:

  • prawa majątkowe[oprócz  spraw o ojcostwo i macierzyństwo]
  • o ochronę praw autorskich i wynalazczych
  • roszczenia wynikające z prawa autorskiego
  • oprawa majątkowe której wartość przewyższa 30 000 zl

Oraz następujące prawy karne:

  • Zbrodnie [zagrożone kara pozb. Wolności na okres nie krótszy niż 3 lata]
  • Przestępstwa przeciwko podst. Interesom politycznym i gospodarczym państwa
  • Uprzywilejowane formy zabójstwa [ eutanazja, pod wpływem wzburzenia
  • Fałszowanie pieniędzy i dokumentów
  • Sprowadzenie powszechnego niebezpieczeństwa w znacznych rozmiarach [spowodowanie  zagr. Epidemicznego]

Sądy Apelacyjne są wyłącznie sądami odwoławczymi rozpatrują apelacje i zażalenia od orzeczeń sądów okręgowych wydanych w pierwszej instancji

Sędziowie i ławnicy tworzą skład orzekający w rozpoznaniu sprawy i wydania wyroku. Sprawy cywilnie sad rejonowy rozpatruje w składzie jednego sędziego czasem z udziałem ławników. Sprawy szczególnie zawiłe o charakterze precedensowym rozpatruje trzech sędziów zawodowych. Sprawy karne sąd pierwszej instancji rozpatruje najczęściej w składzie jednego sędziego i dwóch ławników

Sędziowie są mianowani przez Prezydenta na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa, są nieusuwalni z wyjątkiem przypadków wymienionych w ustawie. Asesor to osoba po egzaminie sędziowskim ale bez mianowania przez prezydenta.

Minister Sprawiedliwości może powierzyć asesorowi sądowemu czasowe pełnienie obowiązków sędziego na okres nie większy niż cztery lata. W przeciwnym razie asesor może pełnić  w danym sadzie obowiązki refendarza sądowego.

Ławnicy sądów rejonowych i okręgowych są wybierani przez rady gmin

 

środa, 03 czerwca 2009, rint

Polecane wpisy